Tantra, Spiritualiteit en Seks


In Tantra, Spiritualiteit en Seks wordt gesteld: Tantra zegt alleen dat seks een bron van gelukzaligheid kan zijn. En als je eenmaal dat geluksgevoel kent kun Tantra, Spiritualiteit en Seksje verder gaan, want nu sta je geworteld in je ervaring. Het is niet de bedoeling dat je voor altijd met seks bezig blijft, maar je kunt het gebruiken als springplank. Dat is wat tantra bedoelt, gebruik seks als springplank. En als je eenmaal de extase van seks hebt ervaren, begrijp je ook wat de mystici bedoelen met een groter orgasme, een ‘kosmisch orgasme’.

Op het pad van tantra hoef je geen enkele strijd te leveren. Integendeel, je kunt je wel uitleven, maar op bewuste wijze. Yoga is op bewuste wijze onderdrukken. Tantra is op bewuste wijze uitleven.

Zegt Madonna: “Via mijn vriend Deepak Chopra kwam ik in contact met de boeken van Osho, wat mijn leven naar een dieper niveau verschoof. Het spijt me dat ik hem niet persoonlijk heb leren kennen, en ik beklaag de Amerikaanse regering die in de ‘86er jaren zo een unieke gelegenheid is misgelopen.”

Osho’s uitleg van de klassieke leer van Tantra is legendair: deze geheime leer uit de klassieke wetenschap van tantra toegankelijk te maken voor het heden-daagse publiek. Eeuwenlang was die leer slechts bekend aan kleine geïsoleerde mysteriescholen, terwijl zij tegenwoordig nog vaak niet goed begrepen of fout geïnterpreteerd wordt: tantra is niet zo maar een verzameling technieken om de seksuele ervaring te versterken, maar een compleet systeem tot zelfverwerke-lijking, gestoeld op de verzamelde uitkomst van eeuwen van wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van het leven en van bewustzijn. Tantra – het woord zelf betekent techniek – is een set krachtige hulpmiddelen tot trans-formatie, die gebruikt kan worden om nieuwe waardering en vreugde in ieder aspect van ons dagelijkse leven te brengen.

Deze inleiding in tantra, samengesteld uit het grote Boek Der Geheimen (in 2 delen) biedt hier de meest fundamentele stappen op de weg van seks naar all-eenheid. Het begint met tantra en yoga en de kunst van helemaal loslaten; los van alle inspanningen en taboes: ‘Je hoeft alleen maar te weten hoe je je moet overgeven… En wanneer ik zeg “hoe je je moet overgeven”, bedoel ik niet dat je een techniek moet leren. Ik bedoel dat je een natuurlijk vermogen bezit je aan liefde over te geven. Geef je over aan liefde en ervaar het, en laat deze ervaring zich dan uitbreiden over je hele leven.’

Het boek Tantra, Spiritualiteit en Seks is uitgebreid met een aantal tantrische meditatietechnieken waarvoor begeleidende muziek op CD verkrijgbaar is.

Het boek is gemakkelijk verkrijgbaar in de Boekhandel.

Fragment uit Hoofdstuk 4 van Tantra, Spiritualiteit en Seks

4. Tantrisme Seks

De ander is alleen maar de deur, zegt Osho in Tantra, Spiritualiteit en Seks. Terwijl je de liefde bedrijft met een vrouw, bedrijf je in werkelijkheid de liefde met het bestaan zelf.

Sigmund Freud heeft ergens gezegd dat de mens neurotisch wordt geboren. Dat is maar half waar. De mens wordt niet neurotisch geboren, hij wordt geboren in een neurotische mensheid, en de samenleving maakt iedereen vroeg of laat neurotisch. De mens wordt geboren als een natuurlijk, echt, normaal wezen. Maar op het moment dat het pasgeboren kind deel gaat uitmaken van de samenleving, begint de neurose haar werk.

We zijn neurotisch, zoals we nu zijn. En de neurose bestaat uit een gespletenheid – een diepe gespletenheid. Je bent niet één; je bent twee of zelfs meer. Dat moet je goed begrijpen; pas dan kunnen we ons verder in tantra verdiepen. Je gevoelens en je gedachten zijn twee verschillende dingen geworden, dat is de fundamentele neurose. Je denkende deel en je voelende deel zijn los van elkaar komen te staan en je vereenzelvigt je met het denkende deel, niet met het voelende deel. Toch is voelen veel echter dan denken; voelen is natuurlijker dan denken. Je bent geboren met een voelend hart, terwijl het denken je is aangeleerd; het is je bijgebracht door de maatschappij. En je hebt geleerd je gevoelens te onderdrukken. Zelfs wanneer je zegt dat je voelt, denk je in feite alleen maar dat je voelt. Je gevoel is afgestorven. En daarvoor zijn redenen aan te wijzen, aldus Osho in Tantra, Spiritualiteit en Seks.

Zodra een kind geboren wordt, is hij een voelend wezen; hij voelt alles, hij is nog geen denkend wezen. Hij is natuurlijk, even natuurlijk als alles in de natuur – als een boom of een dier. Maar we vormen hem, voeden hem op. Hij moet zijn gevoelens leren onderdrukken, want als hij dat niet doet, raakt hij altijd in moeilijkheden. Wanneer hij wil huilen, mag hij dat niet omdat zijn ouders dat niet goed vinden. Ze veroordelen hem, hij krijgt geen waardering, ze geven hem geen liefde. Hij wordt niet geaccepteerd zoals hij is. Hij moet zich goed gedragen. Hij moet zich volgens een bepaalde ideologie, volgens bepaalde idealen gedragen, alleen dan krijgt hij liefde.

Ze houden niet van hem zoals hij is. Hij krijgt alleen liefde als hij bepaalde gedragsregels volgt. Die regels worden hem opgelegd, ze zijn niet natuurlijk. Zijn natuurlijke aard wordt onderdrukt en het onnatuurlijke, het onechte wordt hem opgelegd. Dit onechte is je denken en er komt een moment dat de kloof zo breed wordt dat je hem niet meer kunt overbruggen. Je vergeet helemaal wat je ware aard was – of is. Je gezicht is een masker, je hebt je oorspronkelijke gezicht verloren. En je bent ook bang voor je oorspronkelijke gevoelens, want zodra je die voelt, keert de hele samenleving zich tegen je. Daarom ben jij zelf ook tegen je ware aard.

Dit veroorzaakt een uiterst neurotische toestand. Je weet niet wat je wilt; je weet niet wat je echte, authentieke behoeften zijn. En je jaagt voortdurend niet-authentieke behoeften na, want alleen een voelend hart kan je het juiste gevoel geven, op het spoor zetten… wat zijn je echte behoeften? Wanneer die onderdrukt worden, schep je symbolische behoeften. Dan ga je bijvoorbeeld steeds meer eten, jezelf volstoppen met voedsel, zonder ooit het gevoel te krijgen dat je verzadigd bent. Je hebt eigenlijk behoefte aan liefde; niet aan voedsel, maar tussen voedsel en liefde bestaat een diepe band. Wanneer je namelijk de behoefte aan liefde niet voelt, of onderdrukt, komt er een pseudo behoefte aan voedsel voor in de plaats. Dan blijf je eten. Want de behoefte is niet echt, die kan niet verzadigd worden. Ons leven bestaat uit pseudo behoeften, daarom voelen we ons nooit verzadigd.

Osho stelt in Tantra, Spiritualiteit en Seks: je wilt liefde; dat is een basisbehoefte – een heel natuurlijke, maar die behoefte kan in verkeerde banen geleid worden. Je behoefte aan liefde, je behoefte om liefde te krijgen kun je bijvoorbeeld als pseudo behoefte herkennen, wanneer je probeert de aandacht van anderen op jezelf te vestigen. Je wilt dat anderen aandacht aan je besteden. Dan word je misschien wel een politiek leider – grote mensenmassa’s schenken je aandacht – maar je basisbehoefte is liefde, en zelfs al schenkt de hele wereld je aandacht, dan nog kan die basisbehoefte niet vervuld worden. Die basisbehoefte kan al vervuld worden als er één iemand is die van je houdt, die je aandacht schenkt, omdat hij van je houdt.

Wanneer je van iemand houdt, zegt Osho in Tantra, Spiritualiteit en Seks, schenk je hem aandacht. Aandacht en liefde houden nauw verband met elkaar. Als je je behoefte aan liefde onderdrukt, dan verandert die in een symbolische behoefte, dan heb je de aandacht van de ander nodig. Je krijgt die aandacht misschien, maar die geeft je toch geen vervulling. De behoefte is niet echt, is losgekoppeld van de natuurlijke basisbehoefte. Deze gespletenheid in de persoonlijkheid is neurose, zegt Osho in Tantra, Spiritualiteit en Seks.