Peace, the Search for


“Whatever development nature can bring about in millions of years, the meditator can achieve swiftly, very quickly” Osho

The Search For Peace

Peace talks, peace agreements, peace movements… Why is it, although there is a deep longing for peace in the world, every day, wars are being waged? And why, although so many people long for peace in their lives, does peace seem to be an impossibility even on a personal level? In this series of talks, Osho explains how peace can only become a reality when rigid religious practices and political ideologies are dropped, and an awakened consciousness takes their place. The key to finding peace is transformation, both outer and inner, one person at a time, and in this book Osho indicates how through meditation this can be achieved.

“Iedere ontwikkeling die de natuur in miljoenen jaren teweeg kan brengen, kan de mens die mediteert met spoed realiseren, heel snel.” Osho

Peace, the Search for heeft een actueel thema. Het is een nieuw boek over VREDE, uitgebracht in 2015. Het is recent uit het Hindi vertaald in het Engels. Voor ’t eerst werd het gepubliceerd in 1998, getiteld: Trisha Gai Ek Bund Se. Vredesbesprekingen, vredesafspraken, vredesbewegingen …Waarom worden er, hoewel er een diep verlangen is naar vrede in de wereld, oorlogen gevoerd? En waarom lijkt het, hoewel zoveel mensen verlangen naar vrede in hun leven, dat zelfs op persoonlijk niveau vrede een onmogelijkheid is? 
In deze serie lezingen spreekt Osho over hoe vrede Peace the search foralleen realiteit wordt als rigide politieke praktijken opgegeven worden en bestaande ideologieën losgelaten worden.
Dan is er ruimte voor het ontstaan van een ontwaakt bewustzijn. De sleutel tot het vinden van vrede is transformatie, zowel uiterlijk als innerlijk, iedere persoon afzonderlijk en in dit boek geeft Osho aan hoe dit door meditatie bereikt kan worden. 
Het boek the Search for PEACE is verkrijgbaar in de Boekhandel of via internet

Impressie van de Zoektocht naar Vrede

Osho geeft in het kader van de Zoektocht naar Vrede aan:
 
‘Tumult en vrede zijn geen doel op zich. Het zijn alleen maar tekens, indicatoren. Een kalme mind geeft aan dat de richting die we opgaan, de richting naar het leven is.
Een bezorgde mind geeft aan dat het pad dat we bewandelen niet het pad is dat we moeten volgen, dat de richting waarin we gaan niet naar onze bestemming leidt – waar we naartoe gaan, is niet waarvoor we geboren zijn om naartoe te gaan. Onrust en vrede zijn tekens van of ons leven zich in de juiste richting of in de verkeerde richting heeft ontwikkeld. Vrede is niet het doel. Degenen die van vrede hun doel maken, kunnen nooit vrede bereiken. Onrust kan ook niet direct worden geëlimineerd. De persoon die probeert de onrust te stoppen, wordt nog veel onrustiger. Onrust is een indicator dat het leven zich verplaatst in een richting waar het niet voor bedoeld was; vrede vertelt ons dat we op weg zijn naar de tempel die het ultieme doel van het leven is. ‘
 
Conclusie: Doorgaande groei in meditatie en daarmee groei in bewustzijn dienen onze prioriteit te hebben. Die leveren ons de alertheid om vast te stellen of we ons in en richting ontwikkelen waarvoor het leven bedoeld is. 

Excerpt from Peace

“What is humanity? What is a man? – a thirst, a call, a yearning. Life itself is a call; life is a yearning; life is an aspiration. But aspirations can be for hell as well as for heaven; the call can be for darkness as well as for light; the yearning can be for the false as well as for the truth. Whether we know it or not, if we have asked for darkness, we will continue to be troubled. If we have chosen the false, we will go on being disturbed. If we have chosen wrongly, it is impossible to be at peace. Peace comes like a shadow, born from a longing for that which is right. Peace is born out of right longing.

A seed wishes to flower. If it flowers, it is filled with bliss, but if it cannot, it will experience anguish and pain. The river wishes to become the ocean. If it can reach the sea, if it can merge with the infinite, it will find rest. If not, if it meanders into the desert, it will be in turmoil, troubled, in pain.

A sage has chanted, “O God, lead me from darkness to light; from unconsciousness to consciousness; from the false to the truth.” That indeed has been the hope, the call, of all humanity. If on the journey of life we find ourselves becoming more peaceful, know that we are moving toward the hidden core of life. But if we are becoming more disturbed, then we are moving in the wrong direction, the opposite direction.

Search for Peace

Turmoil and peace are not an end in themselves.
They are only signs, indicators.
A calm mind indicates that the direction we are moving in is the direction toward life.
A troubled mind indicates that the path we are moving on is not the path to take, that the direction we are moving in does not lead to our destination – where we are heading is not where we are born to go.
Turmoil and peace are signs of whether our life has developed in the right direction or the wrong direction. Peace is not the goal.
Those who make peace their goal can never attain peace.
Turmoil can also not be eliminated directly.
The man who attempts to stop the agitation becomes even more agitated.
Turmoil is an indicator that life is moving in a direction it was not meant to go;
peace tells us that we are on a path toward the temple that is the ultimate aim of life.”  Osho