Danger: truth at work


ACCEPTING the UNKNOWABLE

From Osho’s series ‘Authentic Living’

Danger: Truth at Work is the first in a series titled AUTHENTIC LIVING and goes to the heart of our most fundamental human issues. Why can’t we just live happily and be content? While we seem to have all the knowledge we need to solve our problems, we haven’t. In this timely audio series, Osho explains that religious conditioning has held us back. “The religious prophets, the political leaders, the moral lawgivers you have respected them, not even suspecting that they are the cause of your misery.”

Different Aspects of our Conditioning

Each chapter covers a different aspect of this conditioning, and, in gentle but persuasive language, shows how to transcend it. Individual chapters cover such subjects as The Nuclear Family: The Imminent Meltdown; Pseudo-Religion: The Stick-on Soul; They Say Believe, I Say Explore; and Ecstasy Is Now: Why Wait? and others. Osho calls this process of spiritual renewal a ”dry cleaning of the mind.” The process allows us to go beyond religious and social conditioning and develop what Osho calls a real reverence for life, going beyond a divisions. The talks which are published in this Authentic Living series were given by Osho in the United States as a beginning of a new phase of his work. Other titles in the Authentic Living series: The Magic of Self-Respect, Born with a Question Mark in Your Heart, The Beauty of the Human Soul

Talks 1-15 “From Ignorance to Innocence”

Drycleaning of the Mind

These talks go to the heart of the most fundamental human issue: although we seem to have all the knowledge we need to solve our problems, why are we still not able to live happily and be content? Osho explains that religious conditioning has held us back and shows how to transcend it. 
Each talk covers a different aspect of this conditioning, and in gentle but persuasive language shows how to “demolish all the lies that are surrounding you. ” You are not to replace them with anything else – Osho calls the process of spiritual renewal a “dry cleaning of the mind. “

Truth in the end is the Ultimate Blessing

“Truth, in the beginning, is very inconvenient, is very uncomfortable – but in the end it is the ultimate blessing. We can summarize: a lie is always sweet in the beginning, bitter in the end; the truth is bitter in the beginning, sweet in the end. But you need patience for the end; if you are impatient, then you are going to buy some lie.
“The common masses have no mind of their own: for centuries they have been conditioned, hypnotized, brainwashed continuously. So when a man like me says something, it needs guts even to hear it in the first place. Then it needs tremendous courage to absorb it; because it is bitter, it goes against all your conditioning. So only a very few people who are really seekers of truth will be ready to go through all this turmoil. Everything will go upside down: their God, their heaven, their hell, their devil, their messiahs, their prophets.

Demolishing all the Lies

“My whole work is to demolish; to demolish all the lies that are surrounding you – and not to replace them by anything else, but to leave you utterly naked in your aloneness. To me, only in your aloneness will you be able to know the truth – because you are the truth.
“You are not to go anywhere to find truth; neither can Jesus give it to you, nor can Krishna give it to you, nor can Buddha give it to you, nor can I give it to you. It is not a commodity that somebody can just give to you. Just think: if truth is a commodity – a thing which can be given to you – then it can be stolen, it can be taken back, it can be lost; anything can happen to it. But nothing happens to truth. It happens to you, but nothing happens to it. It cannot be stolen, it cannot be purchased.” Osho

Het Onkenbare Accepteren 

Bij het boek ‘Danger: truth at work’ is een Dvd met Osho lecture is bijgesloten. Deze publicatie is uit de serie  Provocations into consciousness en dat is goed te merken. Het gaat om ‘authentic living’ en niet om een schaduw daarvan.
Het boek ‘Danger: truth at work’ is een voortdurende happening van wakker schudden.”Mensen zijn altijd ongelukkig geweest” geeft Osho als reactie op en vraag Danger: truth at work“misère is gewoon een tweede natuur geworden.” Hij geeft aan dat het zo’n algemeen gegeven is, dat zo dicht om ons heen is, dat we het niet meer zien. Om hier klaarheid over te krijgen, heb je de blik van een kind nodig en niet onze oude ogen waarin de ervaringen van duizenden jaren verzonken liggen.
Ellendig zijn is een alom geaccepteerd iets en de godsdienstige leiders, politici en moraalridders zijn er om ons bezig te houden met camouflagetechnieken ervoor.
Ondertussen zijn we daar dan aan verslaafd geraakt en zien we niet meer dat diezelfde zogenaamd edelmoedige personen een groot deel van de ellende veroorzaken. Maar er is een lichtpunt.
Het ongelukkige dat er is, is er altijd geweest, maar er zijn in deze tijd wel een aantal mensen meer bewust geworden. En dat is een groot verschil.

Het boek ‘Danger: truth at work’ is als audiobook verkrijgbaar bij de Boekhandel’ of via internet.

EEN NIEUWE FASE VAN OSHO’S WERK

De toespraken die in deze Authentic Living-serie zijn gepubliceerd, werden door Osho in de Verenigde Staten gegeven als een begin van een nieuwe fase van zijn werk. Hij benadrukt dat wij gebukt gaan onder voornamelijk religieuze conditionering. Elk hoofdstuk behandelt een ander aspect van deze conditionering en laat in zachte maar overtuigende taal zien hoe deze te transcenderen. Osho noemt dit proces van spirituele vernieuwing een ‘dry cleaning van de mind’. Het proces stelt ons in staat verder te gaan dan religieuze en sociale conditionering en te ontwikkelen wat Osho een echte eerbied voor het leven noemt.

OSHO OVER DE WAARHEID

‘Mijn hele werk is om alle leugens die je omringen te vernietigen – en niet om ze te vervangen door iets anders, maar om je helemaal naakt te laten zijn in je alleenzijn. Voor mij is het zo dat je alleen in je alleenzijn de waarheid kunt kennen – omdat jij de waarheid bent.
‘Je hoeft nergens naartoe om de waarheid te vinden; Jezus kan je die niet geven, noch kan Krishna je die geven, noch Boeddha kan je die geven, noch kan ik je die geven. Het is geen handelswaar dat iemand die je gewoon kan geven. Denk je eens in: als waarheid een handelswaar is – iets dat je kan worden gegeven – dan kan het worden gestolen, het kan worden teruggenomen, het kan verloren gaan; er kan van alles mee gebeuren. Maar er gebeurt niets met de waarheid. Zij overkomt je, maar er gebeurt niets met haar. Zij kan niet worden gestolen, zij kan niet worden gekocht.’ Osho

Review van het boek ‘Danger: truth at work’

In de serie authentic living (leven in waarachtigheid) is deze combi ‘Danger: truth at work’ een wáár feest om te lezen.
Want wij kunnen ons af en toe moedig voelen en ook moedig zijn, maar wat Osho tijdens zijn leven aan de dag gelegd heeft, zijn unieke staaltjes van durf. Ook in de dagen dat Osho student was, kende India al behoorlijk vervuilde plaatsen.
Een zo’n plek was het centrum van de Indiase stad Jabalpur, waar alle vuil van de bewoners geconcentreerd was op een plaats in de rivier.
Vanzelfsprekend was de stank die daar uit voortkwam niet te harden en deze was het sterkst te ervaren op de brug over de rivier.
Voormalig premier Nehru van India zou, tijdens een bezoek aan Jabalpur, die brug passeren en vermoedelijk bedwelmd raken door de afschuwelijke geur.
Maar men had de brug vol gehangen met bloemen die ook een penetrante geur hebben, maar dan een van een aangename soort.
Op deze manier werd de ene geur overdekt door de andere.
De jonge student Osho doorzag dit bedrog en ging zo ver, dat hij de auto met premier Nehru erin staande hield, ondanks alle belemmeringen van het gewapende gevolg en ook van omstanders.
De conversatie die dan ontstaat tussen de autoriteit Nehru en de student zijn verrassend en dwingen het nodige respect af.
Als je een dergelijke moed durft door te zetten en gevaar trotseert, kan dit niet onopgemerkt blijven.
In het boek is dan ook te lezen, hoe het contact tussen Nehru en student Osho zich verder ontwikkelde.
Er is moed voor nodig om alom geaccepteerde zaken aan de kaak te stellen.

Door zijn manier van vragen, heeft Osho veel mensen aan het denken gezet en een stukje verder in bewustzijn geholpen.
In deze serie authentic living (leven in waarachtigheid) komt Osho met antwoorden op vragen van zijn gehoor en hij geeft richtlijnen voor de manier waarop vragen gesteld dienen te worden.
De vragen waar hij op in wil gaan, zijn niet bedoeld om een hoeveelheid woordenbrij aan te dragen, maar om een aanzet te geven tot authentiek leven.

Daarom is het belangrijk dat er vragen gesteld worden die niet stereotiep zijn .
“ Stel een vraag die direct betrekking heeft op jezelf, die van betekenis is voor jou en waar je manier van leven van afhangt.”
Alle praatprogramma’s waar het medium televisie bol van staat, bevatten vraaggesprekken.
En als je het vraag-antwoord gebeuren hierin beluistert, komt er nooit iets in naar voren dat ook maar enigszins transformerend is voor je manier van leven.
Wat aan de orde komt, zijn de zogenaamde standaardvragen.
Bij iedere vip of minder bekend persoon komen dezelfde zaken aan bod en worden dezelfde soort vragen gesteld.
Het komt doordat bijna niemand, bekend of niet bekend, waarachtig leeft.
Een niet-authentieke manier van leven kan ook geen authentieke vragen opleveren.
En de conditionering is diep, we tuinen er iedere keer weer heel gemakkelijk in en denken, dat we er niet aan meedoen, dat we meditatief zijn en vanuit onze wezen leven.
Het boek ‘Danger: truth at work’ is één voortdurende happening van wakker schudden.
Osho gaat in op de ellende waarin de mensheid heden ten dage steeds meer terecht schijnt te komen, volgens de vragensteller, die wil weten hoe dit komt.
“Mensen zijn altijd ongelukkig geweest” geeft Osho als reactie “ misère is gewoon een tweede natuur geworden.”
En hij legt dit verder uit, door aan te geven dat het zo’n algemeen gegeven is, dat zo dicht om ons heen is, dat we het niet meer zien.
Om hier klaarheid over te krijgen, heb je de blik van een kind nodig en niet onze oude ogen waarin de ervaringen van duizenden jaren verzonken liggen.
Ellendig zijn is een alom geaccepteerd iets en de godsdienstige leiders, politici en moraalridders zijn er om ons bezig te houden met ervoor.
Ondertussen zijn we daar dan aan verslaafd geraakt en zien we niet meer dat diezelfde zogenaamd edelmoedige personen een groot deel van de ellende veroorzaken.
Maar er is een lichtpunt.
Het ongeluk dat er is, is er altijd geweest, maar er zijn in deze tijd wel een aantal mensen meer bewust geworden.
En dat is een groot verschil.
Inmiddels is het nu zo, dat sommige mensen de religieuze leiders volgen en anderen zich tegen deze profeten afzetten.
En dan is er vervolgens iemand als Osho, die helemaal niets om deze rimram geeft.
Hij is niet tegen de leiders met hun religieuze geschriften en ander soort manifesten en hij is er ook niet voor.
Hij ziet ze als totaal absurd en zonder betekenis, van geen enkele relevantie voor ons bestaan.
En dit onderbouwt hij met talloze voorbeelden uit verschillende religieuze tradities, waardoor deze totaal doorgeprikt worden.
De mens verkeert in ellende, omdat religieuze leiders niet geholpen hebben om de oorzaken hiervan teniet te doen.

Opstand en rebellie zijn gebrandmerkt als ongehoorzaamheid en het gevolg daarvan is, dat het leven in het hiernamaals onbereikbaar zou worden.
En hetzelfde geldt voor politici die met beloftes als het invoeren van de democratie de heilstaat in het vooruitzicht stellen.
Ook dat houdt mensen af van hun eigen leven bepalen, te groeien in bewustzijn en zonodig te rebelleren: ze worden zoet gehouden.
Voor de ellende waarin de mensheid verkeert, is geen heil te verwachten van religieuze en politieke systemen.
Maar er is wel toekomst voor een objectieve wetenschappen om de objectieve zaken aan te pakken en een subjectieve wetenschap om de zaken van het innerlijk te benaderen.

Andere onderwerpen die door Osho in dit boek behandeld worden, zijn bijvoorbeeld de filosofie van geweldloosheid.
De vragensteller draagt hier het christelijke idee van het aanbieden van de andere wang aan, nadat je een tik op de ene heb gekregen.
Osho behandelt in zijn antwoord de overtuigingen van leiders als Gandhi en komt met zijn eigen visie die hij eerbied voor het leven noemt.
Verder wijdt hij een thema aan religie zoals hij die voorstaat en hij spreekt van een religieloze religie.
In elk behandeld onderwerp staat centraal, dat het nodig is om iets op het spel te zetten.
De oude situatie kennen we en die voldoet niet meer.
We kunnen veilig gaan zitten wachten, maar dan blijven we doorleven met de oude leugens.
Als de waarheid gevonden moet worden, komen we op onbekend terrein, dat wat niet te kennen is en dat brengt risico’s met zich mee.
Maar het levert ook de extase op die voor iedereen mogelijk is en die voor het grijpen ligt.
Het thema dat hier over gaat, is getiteld: “Er is nu extase mogelijk, waarom zouden we wachten?”
En zo gaat het maar door in dit boek: iedere keer is er een kans om een oud laagje van je wezen te laten vallen en fris inzicht te laten opkomen.

Heel veel hedendaagse vraagstukken komen voor het voetlicht, worden van alle kanten bekeken en er worden suggesties voor oplossing ervan geboden.
En de DVD die onderdeel van deze pittige combi is, staat geheel op zichzelf.
Hij bevat een lezing die handelt over de noodzaak van het doormaken van de ervaringen bij relaties die we allemaal wel kennen.
Osho maakt glashelder, dat dit gebeuren een voorwaarde is om bewust te worden en tot rijpheid te kopen.
Het is een betaalbare combinatie die je niet simpelweg tot je neemt, maar een complete mogelijkheid om op verschillende gebieden te transformeren.  Danger: truth at work