The Great Pilgrimage


The Great Pilgrimage

THERE IS NOWHERE TO GO

In this great book ‘The Great Pilgrimage’ of questions and answers Osho reminds us that there is in reality nowhere to go! He also talks especially to the baby boomers as they confront the onset of middle age.

Osho responds to questions ranging from swordsmanship to music, from enlightenment to conditioning, from sex to age, from women′s rights to psychology.

But no matter what the subject, woven through his jokes and stories, through the wisdom and shattering clarity of all these talks, is meditation – as the miracle ingredient to bring into your life for transformation.

From Here to Here

In het boek ‘The Great Pilgrimage’ beantwoordt Osho door middel van verhalen en grappen veel vragen van toehoorders. Centraal staat dat het de realiteit is, dat we in feite geen kant op kunnen. Het is Hier en Nu.
The Great Pilgrimage Hij heeft het verder over talloze thema’s zoals conditionering en verlichting, over het delicate werk van een therapeut, het recht van vrouwen op een eigen psychologie en over sex en leeftijd.We

Het boek is zeldzaam geworden. Mogelijk is het tweedehands te vinden in Boekhandel.

Wel verkrijgbaar als audiobook.

Aandacht Vragen

Een interessant thema in het boek is wat Osho naar voren brengt over het vragen om aandacht.
 
‘Het is een van de menselijke zwakheden, een van de diepgewortelde zwakheden, om aandacht te zoeken.’ geeft hij aan en hij vervolgt: 
 
‘De reden dat iemand aandacht zoekt, is omdat men zichzelf niet kent. Alleen in de ogen van andere mensen kan men zijn gezicht zien, in hun mening kan hij zijn persoonlijkheid vinden. Wat ze zeggen, doet er enorm toe. Als ze hem geen aandacht aan hem schenken, hem negeren, voelt hij zich verloren. Als je voorbij loopt en van niemand neemt enige notitie van je, zul je beginnen te verliezen wat je als je persoonlijkheid hebt geconstrueerd. Het is iets dat je hebt samengesteld. Je hebt het niet ontdekt, het is niet natuurlijk. Het is heel kunstmatig en heel willekeurig. 

Positieve of Negatieve Aandacht

Osho geeft aan dat dit op grote schaal het geval is bij de huidige mensheid.
 
‘Het is niet alleen jij die een bedelaar om aandacht is; bijna iedereen is dat. En de situatie kan niet veranderen totdat je je authentieke zelf ontdekt dat niet afhankelijk is van iemands mening, aandacht, kritiek of onverschilligheid, dat niets te maken heeft met iemand anders. Omdat er maar heel weinig mensen hun werkelijkheid hebben kunnen ontdekken, is de hele wereld vol bedelaars.’
 
‘Diep van binnen proberen jullie allemaal aandacht te vinden; het is voeding voor je persoonlijkheid. Zelfs als mensen je veroordelen, je bekritiseren, tegen je zijn, is dat acceptabel, want ze letten tenminste op je; als ze vriendelijk en respectvol zijn, is dat natuurlijk veel beter, maar je kunt als persoonlijkheid niet overleven zonder enige vorm van aandacht. Het kan negatief zijn, het kan positief zijn, dat maakt niet uit. Mensen moeten iets over je zeggen; respectvol of respectloos, beiden vervullen hetzelfde doel.‘ Osho
 
Het is een indringende eyeopener die Osho hier aanreikt. En het vergt een diepgaand proces van bewustwording en deconditionering om hiervan bevrijd te raken.

Fragment uit ‘The Great Pilgrimage’

The Great Pilgrimage“It is one of the human weaknesses, one of the deep-rooted frailties, to seek attention.
“The reason one seeks attention is because one does not know oneself. It is only in other people’s eyes one can see his face, in their opinions he can find his personality. What they say matters immensely. If they neglect him, ignore him, he feels lost. If you pass by and nobody takes any attention, you will start losing what you have put together your personality. It is something that you have put together. You have not discovered it, it is not natural. It is very artificial and very arbitrary.”

“It is not only you who is a beggar for attention; almost everybody is. And the situation cannot change until you discover your authentic self which does not depend on anybody’s opinion, attention, criticism, indifference, which does not have anything to do with anybody else. Because very few people have been able to discover their reality, the whole world is full of beggars.”

“Deep down you are all trying to find attention; it is nourishment for your personality. Even if people condemn you, criticize you, are against you, that is acceptable, at least they are paying attention to you; if they are friendly, respectful, of course that is far better, but you cannot survive as a personality without some kind of attention. It can be negative, it can be positive, it doesn’t matter. People must say something about you; respectful or disrespectful, both fulfill the same purpose.” Osho,’The Great Pilgrimage”