Work is Love made Visible


Significant work asks for some inner qualities

“One thing we need to keep in mind and understand is that if some work is big, significant, and someone is interested in doing it, then that person should already have some inner qualities. Only then can he move the work forward; otherwise not. If we were some ordinary organization providing services – or some other kind of social organization – then it would be a different matter. With the kind of message we want to bring to people, our workers should possess some qualities which reflect that work. Only then can the work reach others properly; otherwise it cannot.” Osho

Work is Love made Visible

“For example, when we are running a meditation camp with twenty people working there, those twenty people should have some depth of meditation; their transformation should be obvious from the way they behave. They should stand out; otherwise it will be very difficult to accomplish the work through them. So a special kind of worker should be there. I also have the idea that in the future there should be a separate meditation camp for workers, because they miss out, they cannot get the full benefit of the camp – they are so busy with their work.” Osho

Translating an Enlightened Vision into Action

De titel ‘Work is Love made Visible’ is veelzeggend. Het gaat hier over een heel andere kwaliteit dan de manier waarop werk meestal verricht wordt.
“Als je met enige moed in bepaald werk stapt, kan het niet anders dan succes opleveren.”
Work is Love made VisibleHet boek bevat toespraken uit de tijd vlak nadat Osho zijn baan als professor aan de universiteit opgaf. Hij begon toen zijn werk ten behoeve van het vergroten van het menselijk bewustzijn in de wereld. 
Omdat er voor zijn bijzondere werk mensen nodig zijn die taken gaan verrichten, geeft Osho een aantal talks waarin hij zijn visie op dit werk en op de kwaliteiten die hiervoor nodig zijn, uiteenzet. Op die manier wordt dus een ‘Verlichte visie in actie omgezet’. Work is Love Made Visible, is oorspronkelijk de titel van een boek van Kahlil Gibran. 
Deze uitgave is betrekkelijk nieuw, omdat hij pas in 2012 vanuit het Hindi in de Engelse vertaling verschenen is.
Veel onderwerpen met betrekking tot het thema werk als ‘macht’, ‘hierarchie’, ‘verantwoordelijkheid’,’menselijke individualiteit’, ‘waardigheid’ en ‘vrijheid’
komen aan de orde. Het maakt het boek interessant voor iedere werkende of degene die gewerkt heeft en actief gebleven is op een of ander gebied.

Het boek ‘Work is Love made Visible’ is te bestellen bij Amazon via internet en als ebook

Osho’s Blauwdruk van ‘het werk rond zijn eigen werk’

Voor betekenisvol werk zijn bepaalde innerlijke kwaliteiten vereist, zet Osho uiteen.
Als mensen zich aangetrokken voelen tot dit betekenisvolle werk, dan moeten die innerlijke kwaliteiten er al zijn, want dan alleen kunnen zij ermee aan de slag gaan en anders niet.
 
Osho bespreekt de diepgaande persoonlijke problemen die werk met zich meebrengt voor iedereen rond hiërarchie, macht, verantwoordelijkheid en de kunst van het met elkaar omgaan en toont tegelijkertijd een groot respect voor ieders individualiteit, waardigheid en vrijheid. Hij behandelt elke praktische kant van zijn werk, van de gevaren en praktische aspecten van de financiële boekhouding tot het belang van het gebruik van de meest actuele beschikbare media. Dit alles wordt onderbouwd door zijn inzicht dat tenzij de mensheid bereid is om door het vuur van bewustzijn te gaan en het werk op zich een ‘van moment tot moment instrument voor zelftransformatie’ laat worden, niemand ooit echt baat zal hebben bij werken en geen enkel werk uiteindelijk zal slagen.
Osho schetst zijn blauwdruk voor een nieuwe ‘anarchistische organisatie’ en zegt: ‘Ik ben niet van plan mensen te binden door wetten, regels of principes, omdat ik tegen deze dingen vecht.’ In plaats daarvan is zijn voorstel geworteld in ‘een samenkomen van vrienden ‘, omdat het de basis vormt voor een spirituele revolutie – een totale transformatie voor het individu en voor de hele samenleving.

MEDITATIE is VEREIST

‘Als we bijvoorbeeld een meditatiekamp leiden met twintig mensen die daar werken, moeten die twintig mensen enige diepte van meditatie hebben; hun transformatie moet duidelijk zijn uit de manier waarop ze zich gedragen. Ze moeten opvallen; anders zal het heel moeilijk zijn om het werk via hen te volbrengen. Dus het moet een speciaal soort werker zijn. Ik heb ook het idee dat er in de toekomst een apart meditatiekamp voor werkers zou moeten zijn, omdat ze het gaan missen, ze kunnen niet volledig van het kamp profiteren – ze hebben het zo druk met hun werk.’

RESPECT VOOR IEDEREEN

Met nadruk geeft hij aan dat er respect voor het werk en voor de werkers dient te zijn.
Er is bijvoorbeeld diep respect in mijn hart voor iedereen, hoe onbelangrijk ze ook mogen zijn. Als een soortgelijk respect er niet is in de harten van de mensen die dit werk doen, zal het een zeer tegenstrijdige zaak worden. Het werk moet natuurlijk gedaan worden, maar dat werk op zichzelf zal niet van veel waarde zijn; het zal niet in overeenstemming zijn met de visie die ik heb. In mijn hart is er hetzelfde respect voor de meest gewone mensen als voor een tirthankara of een bhagwan – een gezegende. Als er geen soortgelijk respect is voor gewone mensen in het hart van degenen die mijn werk willen voortzetten, dan kunnen ze mijn werk niet ver brengen.

Impressie van Work is Love made Visible

“If you engage in any work with courage, there is no barrier to its success.” Osho 
In Work Is Love Made Visible Osho is talking about his work: its importance and value, the inner qualities that those interested in helping it succeed need to understand and to develop, and its day-to-day organization. These talks were given shortly after he had left his university post in order to share his vision for humanity with as many people as possible, and are addressed to the people who had recently started working with him.

Personal Issues in the Work

 Osho discusses the profound personal issues that work brings up for everyone around hierarchy, power, responsibility, and the art of relating, demonstrating at the same time a supreme respect for each person’s individuality, dignity and freedom. He covers every practical area of his work, from the perils and practicalities of financial accounting to the importance of using the most up-to-date media available. Underpinning all of this is his understanding that unless humanity is prepared to walk through the fire of awareness and allow work itself to become a moment-by-moment tool for self-transformation, no one will ever derive any real benefit from working and no work will ultimately succeed.

Osho outlines his blueprint for a new “anarchic institution” and says: “I do not intend to bind people by laws, rules or principles, because I am fighting against these very things.” Instead, his proposal is rooted in “a gathering of friends,” as it prepares the ground for a spiritual revolution – a total transformation for the individual and for the whole of society.

Excerpt from Work Is Love Made Visible

“I would like to say two or three things. One thing we need to keep in mind and understand is that if some work is big, significant, and someone is interested in doing it, then that person should already have some inner qualities. Only then can he move the work forward; otherwise not. If we were some ordinary organization providing services – or some other kind of social organization – then it would be a different matter. With the kind of message we want to bring to people, our workers should possess some qualities which reflect that work. Only then can the work reach others properly; otherwise it cannot.

Running a Meditation Camp

For example, when we are running a meditation camp with twenty people working there, those twenty people should have some depth of meditation; their transformation should be obvious from the way they behave. They should stand out; otherwise it will be very difficult to accomplish the work through them. So a special kind of worker should be there. I also have the idea that in the future there should be a separate meditation camp for workers, because they miss out, they cannot get the full benefit of the camp – they are so busy with their work.

If they are just like other people, then although the work may get done through them, we will not get the results we could have expected from that work. So far we haven’t looked at this, but something has to be done so that we are able to prepare an entirely different type of worker. And I am ready to do whatever work is needed for this to happen. Some preparation has to be made for the work you are to do, because if a very new idea has to be brought to people, we will also have to prepare a new kind of person. And we cannot expect this from others; much more should be expected from the people who are interested in doing and spreading this work. The way we behave, our demeanor, should be different.

Respect voor Work and Workers

For instance, there is deep respect in my heart for everyone, however unimportant they may be. If a similar respect is not there in the hearts of the people doing this work, it will become a very contradictory affair. The work has to be done of course, but that work in itself is not going to bring much value; it is not going to be in tune with the vision I have. In my heart there is the same respect for the most ordinary of people as there is for a tirthankara or a bhagwan – a blessed one. If there is not a similar respect for ordinary people in the hearts of those who are going to take my work forward, then they cannot take my work very far.

Different Parts of the Work

What I mean is that one part of the work is mechanical and anyone can do it: a book has to be printed, a book has to be sold – that is the mechanical part of the work. The other part is very alive, very revolutionary. Only if it has reached deep into your own life can it reach others, otherwise it cannot.” Osho, Work is Love made Visible