Dancing in the Breeze


The discipline of Transcendence deel 4

‘Dancing in the Breeze’ is deel 4 van de prachtig uitgegeven herdrukken van ‘The Discipline of Transcendence’, met een schitterend design.
Osho heeft naar Boeddha verwezen als de eerste echt humanistische meester: hij is niet bezig met een God, met een andere wereld, met het paradijs of de hel. Boeddha is direct gericht op het verhogen van het Dancing in the Breezebewustzijn van de mens in dit leven en het in zeer wetenschappelijke, exacte woorden, aangeven van de weg aan mensen om hun volledige potentieel te bereiken. De commentaren op Boeddha’s onderricht maken dit absoluut toegankelijk voor iedereen die ernaar op zoek is om een nieuwe dimensie van het bewustzijn in zijn leven te brengen.

Osho is door en door pragmatisch – en ook prachtig onderhoudend in ‘Dancing in the Breeze’, zoals hij welsprekend “het achtvoudige pad,” uitlegt, de aard van het bewustzijn, in contrast met de mind, het hiernamaals en biedt zelfs nuttige tips om de reis naar het ultieme bewustzijn voort te zetten. “Neem gewoon waar en je zult de waarheid van Boeddha’s uitspraak te zien. Het is een feit, het heeft niets te maken met een theorie. Boeddha is niet geïnteresseerd in abstracte systemen, hij praat gewoon over dat wat is. Hij is geen filosofie aan het formuleren. Denk er altijd aan en vergeet ’t nooit – dat hij zeer experimenteel is, existentieel. Zijn hele aanpak is alleen iets te zeggen dat je meteen kunt ervaren.” Osho

Het Boek ‘Dancing in the Breeze’ is verkrijgbaar via internet.

Impressie van het boek ‘Dancing in the Breeze’

In Dancing in the Breeze, Osho describes Buddha as the first truly humanistic master, not concerned with God, with any other world, with paradise or hell. Buddha is directly focused on raising man’s awareness in this life and showing, in very scientific, exact words, how man can reach his full potential.

The book begins with Buddha’s eight steps of right living, and contains a discussion of the ten bhumis, the stages of development of a bodhisattva. Osho also talks about the nature of dreaming–both asleep and awake. Osho has referred to Buddha as the first truly humanistic master: he is not concerned with a God, with another world, with paradise or hell. Buddha is directly focused on raising man’s awareness in this life and showing, in very scientific, exact words, the way for man to reach his full potential. These commentaries on Buddha’s teachings make them absolutely accessible to anyone looking to bring a new dimension of consciousness to his life.
Osho is pragmatic throughout – and also beautifully entertaining, as he eloquently explains “the eightfold way,” the nature of consciousness as opposed to mind, the afterlife and even offers helpful hints to carry on the journey to ultimate awareness. “Watch, and you will see the truth of buddha’s saying. It is a fact, it has nothing to do with any theory. Buddha is not interested in abstract systems, he simply says that which is. He ’s not formulating a philosophy. Always remember it, never forget it – that he is very experimental, existential. His whole approach is just to say something that you can immediately experience.” Osho