TAO THE THREE TREASURES, volume 1-4 in one box


Talks on the Tao Te Ching by Lao Tzu

TAO THE THREE TREASURES

In this series of talks, Osho uses the Tao Te Ching texts as Lao Tzu intended: to ignite the flame of individual awareness and insight. Osho has spoken on more than 300 mystics, known and unknown. His absolute love is with Lao Tzu. 

“I speak on Lao Tzu totally differently. I am not related to him because even to be related a distance is needed. When I speak on Lao Tzu I speak as if I am speaking on my own self. With him my being is totally on…it is as if I am looking in a mirror: my own face is reflected. When I speak on Lao Tzu, I am absolute with him. Even to say “absolutely with him” is not true – I am him, he is me“ Osho

De Boxed set of Tao the Three Treasures can be ordered via internet in the Osho Shop te Pune.

Tao the Three Treasures: Nederlands

IK SPREEK OVER MAHAVIR omdat ik het mijn plicht vind- mijn hart is nooit bij hem. Hij is te wiskundig. Hij is geen mysticus, hij heeft geen poëtische manier van bestaan. Hij is groots, verlicht, maar hij is als een uitgestrekte woestijn; je kunt in hem geen enkele oase tegenkomen. Maar omdat ik als Jaina geboren ben, ben ik het een en ander verschuldigd…Hetzelfde geldt voor Mozes en Mohammed. Ik heb geen zin om over hen te praten; Ik heb niet over hen gesproken. Als ik niet als jaina geboren was, had ik ook nooit over Mahavir gesproken …Ik spreek over Krishna. Hij is multidimensionaal, bovenmenselijk, wonderbaarlijk en hij lijkt meer op een mythe dan op een echte man. Hij is zo buitengewoon dat hij dat niet kan zijn. Op deze aarde kunnen zulke buitengewone personen niet bestaan ​​- ze bestaan ​​alleen als dromen. En mythen zijn niets anders dan collectieve dromen …Ik spreek over Jezus Christus. Ik heb diepe sympathie voor hem. Ik zou graag met hem willen lijden en ik zou zijn kruis een tijdje aan zijn zijde willen dragen. Maar we blijven parallel ten opzichte van elkaar lopen, we ontmoeten elkaar nooit.Ik spreek over Zarathustra – heel zelden, maar ik hou van de man zoals een vriend van een andere vriend houdt. Je kunt met hem lachen. Hij is geen moralist, niet  puriteins; hij kan genieten van het leven en van alles wat het leven geeft …Ik spreek over Boeddha – ik hou van hem. Door de eeuwen heen, door vele levens heen, heb ik van hem gehouden. Hij is ongelooflijk mooi, buitengewoon mooi en prachtig. Maar hij is niet op aarde, hij wandelt niet over de aarde. Hij vliegt in de lucht en laat geen voetafdrukken achter …”  OSHO, Tao: The Three Treasures, Vol 1

Osho over LAO TZU

‘Ik spreek totaal anders over Lao Tzu. Ik ben geen familie van hem, want zelfs om verwant te zijn is er afstand nodig. Als ik over Lao Tzu spreek, spreek ik alsof ikover mezelf spreek. Bij hem is mijn wezen helemaal op zijn plaats … Het is alsof ik in een spiegel kijk: mijn eigen gezicht wordt weerspiegeld. Als ik over Lao Tzu spreek, ben ik absoluut bij hem. Zelfs om ‘absoluut bij hem’ te zeggen is niet waar – ik ben hem, hij is mij‘ Osho

HAS LAO TZU EXISTED?

“Historians are doubtful about his existence. I cannot doubt his existence because how can I doubt my own existence? The moment I became possible, he became true to me. Even if history proves that he never existed it makes no difference to me; he must have existed because I exist–I am the proof. During the following days, when I speak on Lao Tzu, it is not that I speak on somebody else. I speak on myself–as if Lao Tzu is speaking through a different name, a different namarupa, a different incarnation.

Lao Tzu is very logical in his Madness

“Lao Tzu is not like Mahavir, not mathematical at all, yet he is very, very logical in his madness. He has a mad logic! When we penetrate into his sayings you will come to feel it; it is not so obvious and apparent. He has a logic of his own: the logic of absurdity, the logic of paradox, the logic of a madman. He hits hard.

LAO TZU’S logic is of a Hidden Life

“Mahavir’s logic can be understood even by blind men. To understand Lao Tzu’s logic you will have to create eyes. It is very subtle, it is not the ordinary logic of the logicians–it is the logic of a hidden life, a very subtle life. Whatsoever he says is on the surface absurd; deep down there lives a very great consistency. One has to penetrate it; one has to change his own mind to understand Lao Tzu. Mahavir you can understand without changing your mind at all; as you are, you can understand Mahavir. He is on the same line. Howsoever much ahead of you he may have reached the goal, he is on the same line, the same track.

LAO TZU IS GOING ZIGZAG

“When you try to understand Lao Tzu he zigzags. Sometimes you see him going towards the east and sometimes towards the west, because he says east is west and west is east, they are together, they are one. He believes in the unity of the opposites. And that is how life is.

LAO TZU is just a Spokesman of Life

“So Lao Tzu is just a spokesman of life. If life is absurd, Lao Tzu is absurd; if life has an absurd logic to it, Lao Tzu has the same logic to it. Lao Tzu simply reflects life. He doesn’t add anything to it, he doesn’t choose out of it; he simply accepts whatsoever it is” – Osho 

Osho on Different Masters

“I SPEAK ON MAHAVIR as a part of my duty – my heart is never with him. He is too mathematical. He is not a mystic, he has no poetry of being. He is great, enlightened, but like a vast desert; you cannot come across a single oasis in him. But because I was born a Jaina I have to pay some debts…
The same is true about Moses and Mohammed. I don’t feel like speaking on them; I have not spoken on them. If I had not been born a Jaina I would never have spoken on Mahavir either…
I speak on Krishna. He is multi-dimensional, superhuman, miraculous, but seems to be more like a myth than a real man. He is so extraordinary that he cannot be. On this earth such extraordinary persons cannot exist – they exist only as dreams. And myths are nothing but collective dreams…
I speak on Jesus Christ. I feel deep sympathy for him. I would like to suffer with him and I would like to carry his cross a little while by his side. But we remain parallel, we never meet.
I speak on Zarathustra – very rarely, but I love the man as a friend loves another friend. You can laugh with him. He is not a moralist, not a puritan; he can enjoy life and everything that life gives…
I speak on Buddha – I love him. Down through the centuries, through many lives, I have loved him. He is tremendously beautiful, extraordinarily beautiful, and superb. But he is not on the earth, he does not walk on the earth. He flies in the sky and leaves no footprints…”
~OSHO, Tao: The Three Treasures, Vol 1