The Rebellious Spirit


Central to Osho′s vision of the New Man is what he calls “the rebellious spirit.” These talks offer a glimpse into what he means by this way of life, and how he is working with people to bring it about. Osho’s words are the very expression of the rebellious spirit – vibrant, urgent and courageous.

Responding to questions, Osho speaks on many issues, such as what it means to truly love, the ambitious drive of the ego for enlightenment, the repression of playfulness by society – and its rediscovery, and the sacredness of laughter.

Over de Spirit die verborgen ligt onder onze Sociale Conditionering

Na jaren van afwezigheid is deze Osho klassieker ‘The Rebellious Spirit’ opnieuw herdrukt en dat is een gelukkig feit.
Centraal in Osho’s visie op de Nieuwe Mens staat wat hij de ‘Rebelse Spirit’ noemt. Deze toespraken geven een glimp van wat hij bedoelt met deze manier van leven en hoe hij met mensen werkt om die tot stand te brengen. De woorden van Osho geven precies de Rebelse Spirit weer – vol leven, vurig en moedig. In antwoord op vragen spreekt Osho over vele kwesties, zoals wat het betekent om echt lief te hebben, de ambitieuze drang van het ego naar verlichting, het onderdrukken van speelsheid door de samenleving – en het opnieuw ontdekken ervan en de zegening van lachen.

OSHO’S VISIE

Osho’s visie vindt zijn basis dus in rebellie. De rebel schopt niet tegen de gevestigde orde aan. Hij transformeert zichzelf en het gevolg is, dat de naaste omgeving mee kan veranderen. The Rebellious SpiritEn dit kan vervolgens een steeds weidser karakter krijgen. De rebelse spirit bevindt zich in ieder van ons. We kunnen haar vinden door ons bewust te worden van onze sociale conditionering en deze steeds meer
op te geven. Dan trekken de stofwolken van opgelegde nonsens op en ontstaat er een kristalheldere wijze van zien. En die kan niet anders dan rebelse elementen omvatten. De nodige humor kan bij het verschijnsel rebellie niet ontbreken.

Fragment uit The Rebellious Spirit # 8

Is de moderne technologie bezig om onze planeet te ruïneren of zijn wij het die haar verkeerd gebruiken? Osho spreekt over hoe er een meer verlichte technologie nodig is.

“Mahatma Gandhi had het idee dat we de technologie zouden moeten stopzetten op het punt dat het spinnewiel uitgevonden werd. Het spinnewiel werd ergens rond tienduizend jaar geleden of zelfs eerder uitgevonden. Er waren zo weinig mensen en de aarde was zo groot … de aarde gaf zoveel dat mensen het zelfs niet eens allemaal op konden; het meeste zou gewoon naar de afval gaan.
Dus dit is een oplossing, die tot Mahatma Gandhi kwam via Leo Tolstoi – want die was tegen moderne technologie. Maar ik kan die niet ondersteunen, want het betekent geen spoorwegen, geen ziekenhuizen, geen chirurgie, geen medicijnen, geen postkantoren, geen telegrafie, geen telegrammen, geen telex, geen elektriciteit; en al deze zaken zijn deel van je leven geworden. Je kunt je jezelf niet voorstellen zonder elektriciteit ….

…. Teruggaan is onmogelijk en idioot, de enige weg is vooruit. We hebben een betere technologie nodig – beter dan de moderne technologie, die plastic afval kan vermijden en het verstoren van de ecologie. De wetenschapper moet zeer alert zijn dat wat hij doet een intrinsiek deel van het organische geheel moet worden; technologie moet niet tegen het geheel zijn. En het is mogelijk, omdat de technologie je niet naar iets specifieks leidt; jij bent het die op een blinde manier doorgaat met dingen uit te vinden…” Osho, The Rebellious Spirit, # 8

The Rebellious Spirit is als (tweedehands) boek in Nederland verkrijgbaar in de Boekhandel of en als audiobook via Internet.

Hier volgen enkele uitspraken die Osho over de Rebelse Sprit/de Rebel doet.
 
‘Mijn idee over de Rebel en Rebellie is heel eenvoudig: een man die niet leeft als een robot die geconditioneerd is door het verleden. Religie, maatschappij, cultuur – alles van gisteren -komt op geen enkele manier tussen hem en zijn manier van leven, zijn levensstijl.’
 
‘Hij leeft individueel – niet als een tand in het wiel, maar als een organische eenheid. Zijn leven wordt niet bepaald door iemand anders, maar door zijn eigen intelligentie. De geur van zijn leven is die van vrijheid – niet alleen dat hij in vrijheid leeft, hij staat iedereen toe ook in vrijheid te leven. Hij staat niemand toe zich in zijn leven te mengen; noch bemoeit hij zich met het leven van iemand anders. Voor hem is het leven zo heilig – en vrijheid is de ultieme waarde – dat hij er alles voor kan opofferen: respectabiliteit, status, zelfs het leven zelf. Vrijheid is voor hem wat God in het verleden altijd was voor de zogenaamde religieuze mensen. Vrijheid is zijn God.’
 
‘De mensen hebben eeuwen lang als schapen geleefd, als onderdeel van een menigte, volgens hun tradities, conventies; het volgen van de oude geschriften en oude disciplines. Maar die manier van leven was anti-individueel; als je een christen bent, kun je geen individu zijn, als je een hindoe bent, kun je geen individu zijn.
 
‘Een rebel is iemand die volledig volgens zijn eigen licht leeft en al het andere riskeert voor zijn ultieme waarde van vrijheid. De rebel is de hedendaagse persoon. De massa’s zijn niet eigentijds.’ Osho

Impression of  The Rebellious Spirit

“The rebel is one who lives according to his own light, moves according to his own intelligence. He creates his path by walking on it.” Osho

We have all heard of rebels, those freelancers that don’t give a care about anybody else but themselves… But what if we were all to spend a little more time doing exactly that? It might just be that we can begin to respond to what is happening in the world with a heartfelt need to change ourselves.

In The Rebellious Spirit, Osho speaks to the spirit that lies hidden underneath our social conditioning, fanning a flame strong enough to burn through layers of rubbish, so that we can see with the crystal-clear gaze of an enlightened being. This is a book that will entice you, tickle your being with laughter and give you the courage to be yourself in the world that is today.

Excerpt from The Rebellious Spirit: Chapter 14

Each time when I am answering you, I am never prepared for it. I don’t know myself what is going to be my next sentence. It is not ordinary speaking; it is a communion, not only communication. I have nothing to communicate. I am not trying to convince you about something, because if I am trying to convince you, then the only way is to repeat the same thing again and again and again so it becomes a conditioning in your mind. My words are not important. What is important is your silent listening. What is important is that my words are not coming from the mind, but from my deepest silence. Although they cannot contain silence, when they come from the deepest silence something of that silence surrounds them.

Something Of Silence Surrounds My Words

They cannot contain it, but something of the silence surrounds them. It is as if you have taken a bath in a lake. You cannot contain the lake, but when you come out of it, something of the lake – the freshness, the coolness – comes with you. The lake is left behind, but some quality of the lake is carried with you. You are listening in silence. I am speaking in silence. My words reach to you with some freshness, with some fragrance and because you are silent, that fragrance, that silence, deepens your silence – makes it fragrant.

My Notion of the Rebel is very Simple

“My notion about the rebel and rebellion is very simple: a man who does not live like a robot conditioned by the past. Religion, society, culture – anything that is of yesterday – does not in any way interfere in his way of life, in his style of life.

“He lives individually – not as a cog in the wheel, but as an organic unity. His life is not decided by anybody else, but by his own intelligence. The very fragrance of his life is that of freedom – not only that he lives in freedom, he allows everybody else also to live in freedom.

The Rebel does not allow anybody to interfere in his life

He does not allow anybody to interfere in his life; neither does he interfere in anybody else’s life. To him, life is so sacred – and freedom is the ultimate value – that he can sacrifice everything for it: respectability, status, even life itself. Freedom, to him, is what God used to be to the so-called religious people in the past. Freedom is his God.

“Men have lived down the ages like sheep, as part of a crowd, following its traditions, conventions; following the old scriptures and old disciplines. But that way of life was anti-individual; if you are a Christian you cannot be an individual, if you are a Hindu you cannot be an individual.

“A rebel is one who lives totally according to his own light, and risks everything else for his ultimate value of freedom. The rebel is the contemporary person. The mobs are not contemporary.” Osho