AS IF A TREE STARTS RUNNING


Talks on the Songs of YAARI, ‘wanderer becomes a nomad, how will it live’ Osho

“Humanity’s constant running after satisfaction in the outside world has resulted in our being uprooted from the very source of life.” Osho

In this rare series of talks, Osho intertwines sutras of eighteenth-century mystic Yaari with quotes from Bengali poets, and he responds to diverse questions from his audience. It is, in the most poetic of language, a commentary on the human condition. And it reveals how to reconnect with our inner roots and immerse ourselves in the very essence of life that we are missing.

“We are all running, but all this running around is taking us away from ourselves, taking us away from the source. It is as if a tree starts running. That’s when the misfortune begins. The tree will be uprooted; all connections to the source of its life  – to water, to the soil that provides food – will cease. If a tree goes against its nature and becomes a wanderer, becomes a nomad, how will it live?” Osho

Nederlands: alsof er een boom gaat lopen

In deze zeldzame reeks toespraken weeft Osho soetra’s van de achttiende-eeuwse mysticus Yaari door de citaten van Bengaalse dichters en beantwoordt hij uiteenlopende vragen van zijn publiek. Het boek is, in de meest poëtische taal, een commentaar op de menselijke staat van zijn. En het laat zien hoe we opnieuw contact kunnen maken met onze innerlijke wortels en onszelf kunnen onderdompelen in de essentie van het leven dat we missen.

Het boek “As if a Tree starts Running…’ is tot nu toe alleen in India, via Osho Media, te bestellen

“Het voortdurende streven van de mensheid naar tevredenheid in de buitenwereld heeft ertoe geleid dat we uit de bron van het leven zijn verwijderd.” Osho

“We rennen allemaal, maar al dit rondrennen neemt ons weg van onszelf, neemt ons weg van de bron. Het is alsof een boom begint te rennen. Dan gaat het ongeluk beginnen. De boom zal worden ontworteld; alle verbindingen met de bron van zijn leven – met water, met de bodem die voedsel levert – zullen verdwijnen. Als een boom tegen zijn aard ingaat en een zwerver wordt, een nomade wordt, hoe zal hij leven? ” Osho

Het Leven begint niet bij de Geboorte

“Het leven ontstaat niet bij de geboorte. Geboorte is slechts een kans voor het leven. Het leven moet worden gecreëerd, moet worden verfraaid. Het leven is een kunst, de grootste kunst, de kunst van alle kunst. Je moet levend leren zijn, je moet leren leven. Dan zal het geluid van je stem de frisheid van een bloem hebben, en ook dat wat zelfs in de frisheid van een bloem niet kan worden gemanifesteerd.

“Zeer weinig mensen hebben het geluk gehad om te leren leven. De meeste mensen geloven eenvoudig dat omdat ze zijn geboren, ze alles hebben gekregen; er hoeft niets meer te worden gedaan. Als ze hebben leren ademen, is alles geleerd. Alleen al door voedsel te hebben gegeten, een winkel beheerd te hebben, ’s nachts geslapen te hebben, is alles gedaan. Maar er is helemaal niets gedaan, alleen een kans is verspild. Er is niets verdiend. Er is zoveel overvloed in deze wereld, maar je verzamelt afval terwijl er diamantmijnen beschikbaar zijn. Dit hele oneindige universum, dat nergens begint, is van jou – en je vecht om kleinigheden.”

Het Allergrootste Geheim om te Leven

Osho wijst ons erop dat er bepaalde geheimen om te leven zijn waardoor alles op z’n plek valt. ‘Als we die onthullen, blijft er niets meer over om naar te verlangen. En het allergeheimste ligt in zoiets kleins verborgen – open gewoon je ogen. De rode zon is opgegaan, de vogels zingen, de bloemen zijn tot bloei gekomen, wolken zweven langs de hemel, een geweldige schoonheid doet zich voor. Hoewel je ogen hebt, blijf je in duisternis verkeren omdat die ogen gesloten zijn. Je voelt je ellendig omdat je je in de duisternis bevindt. De duisternis bestaat helemaal niet; die is er alleen omdat jij je ogen gesloten houdt.’

‘Deze hele wereld straalt. Ieder klein deeltje van deze wereld is vol licht.’

IMPRESSION of as if a tree starts running

“Life does not become accessible with birth. Birth is only an opportunity for life. Life has to be created, has to be embellished. Life is an art, the greatest art, the art of all arts. You have to learn to be alive, learn to live. Then the sound of your voice will have the freshness of a flower, and also have that which cannot be manifest even in the freshness of a flower.

“People learn a musical instrument, learn to sing. They practice for hours, years, before they acquire the art of touching the strings. Only after years does a tune, a beat, arise on the tabor. Only after years of practice does sweetness manifest in the throat. Although you have been given the sitar of life, you have not learned to play it. Who is to blame if only smoke is arising from your life, dark smoke, no flames anywhere, no illumination anywhere? Such music can also blossom on your lips; lotuses which have the beauty of the flowers, have the illumination of the stars.

“Very few fortunate people have learned to live. Most people simply believe that because they have been born, they have been given everything; nothing more has to be done. If they have learned to breathe, everything has been learned. Just by having eaten food, managed a shop, slept during the night, everything has been done. Nothing has been done, just an opportunity has been wasted. Nothing has been earned. There is so much abundance in this world, but you are collecting rubbish while diamond mines are available. This entire infinite universe, which has no beginning anywhere, belongs to you – and you are fighting over trifles.” 

“There are secrets of living where everything falls into place. There are secrets of living where nothing remains to be yearned for. The secret of all those secrets is hidden in such a small thing – open your eyes. The red sun has risen, the birds are singing, the flowers have blossomed, clouds are floating across the blue sky, tremendous beauty has manifested. Although you have eyes, you remain in darkness because those eyes are closed. You are in misery because you are in darkness. Darkness is nowhere; darkness is only there because you have your eyes closed.” 

“This whole world is luminous. Each and every particle of this world is full of light.