The Beauty of the Human Soul


 

Provocations into Consciousness

When you are true and authentic, living your life on your own, in your own light, with no blueprints given by others to you – by the parents, by the priests, by the politicians… When you are moving every day into the unknown with no idea of what is going to happen, with great creativity, sensitivity, awareness, but with no fixed ideology; when you are exploring newer pastures, new peaks of being, then certainly you are no longer a part of the crowd.

The Crowd hates Individuals

The crowd hates individuals for the simple reason that they are so different. It hates them because they are rebels. It hates them because they cannot be enslaved easily; in fact, it is impossible to enslave them. It hates them for their intelligence, it hates them for their joy, it hates them for their creativity. It wants to destroy them.

Expectation…Frustration

That’s why people are afraid of life: life has many dangers. The path of life is full of hazards. One never knows what is going to happen the next moment; everything is possible. You cannot live with expectations because life has no obligation to fulfill your desires. You can live with an open heart, but you cannot live with expectations. The more expectations you have, the more frustrated you will be.

The Beauty of the Human Soul: Provocations into Consciousness

‘The Beauty of the Human Soul’ is een volgend deel in de serie ‘Authentic Living’ van Osho. Het boek bevat toespraken van de eigentijdse mysticus gedurende zijn verblijf in de United States. In dit deel is duidelijk de The Beauty of the Human Soulintieme setting merkbaar waarin deze tijdloze talks gegeven werden, voor een relatief klein gehoor uit de mensen van de commune te Oregon. Alles komt op tafel – geloof in God, de betekenis van compassie, wat er gebeurt als we sterven.

Nieuwe inzichten in oude parabels

Osho deelt verhalen uit zijn eigen leven, brengt nieuwe inzichten in oude parabels en daagt zo de toehoorder uit zijn/haar bewuste en onbewuste aannames onder de loep te nemen.
Vanuit de vragen die gesteld worden gaat Osho steeds meer over op een verhandeling over waarom wij als menselijke wezens hier zijn en wat we op deze planeet doen.
De hele serie ‘Authentic Living’ is een manifestatie van het onbetaalbare geschenk dat enerzijds vrijheid anderzijds verantwoordelijkheid inhouden die het resultaat zijn van volgens je eigen licht leven. Zo’n leven is vrij van vaststaande ideeën en ideologieën die door anderen gegeven worden, of dat nu ouders, leraren, priesters of politici zijn.

This is: The Beauty of the Human Soul

De uitdaging is om niets maar ‘voor lief’ te nemen en geen enkele heilige koe zonder grondig onderzoek te laten. De uitnodiging is om de stap in het onbekende te nemen zonder enig idee van wat er zou kunnen gebeuren, vergezeld van grote creativiteit, sensitiviteit en bewustzijn, maar zonder vaste ideologie.
Osho geeft aan: “Je moet een transformatie ondergaan en die kun je alleen zelf doen. Behalve jij kan niemand in dat gebied komen. En dit is de SCHOONHEID van de MENSELIJKE ZIEL dat zij absoluut onbereikbaar is voor iemand anders. Je centrum wordt dusdanig beschermd door het Bestaan dat niemand het zelfs maar kan aanraken.”

De Massa heeft een hekel aan Individuen

“Wanneer je je iedere dag in het onbekende begeeft met geen enkel idee over wat er gaat gebeuren, met grote creativiteit, gevoeligheid, bewustzijn, maar zonder enige vaste ideologie; wanneer je nieuwe weiden gaat
verkennen, nieuwe pieken in het bestaan, dan zul beslist niet langer deel uit maken van de massa. De menigte heeft een hekel aan individuen, om de eenvoudige reden dat ze zo anders zijn. Men haat hen omdat ze rebels zijn. Men haat hen omdat ze niet gemakkelijk tot slaaf gemaakt kunnen worden, in feite is het onmogelijk om ze tot slaaf te maken. Men haat hen vanwege hun intelligentie, men haat hen vanwege hun vreugde, men haat hen vanwege hun creativiteit. Men wil hen om zeep helpen.” betoogt Osho

Het boek The Beauty of the Human Soul is verkrijgbaar bij de Boekhandel.

About: The Beauty of the Human Soul

The Beauty of the Human Soul continues the Authentic Living series by Osho with talks by the contemporary mystic during his stay in the United States.

All of the Osho books are created from his extemporaneous talks, and in this volume reflect the intimate setting in which they were given, with small audiences of those gathered in the Oregon commune around him. Everything is on the table – belief in God, the meaning of compassion, what happens when we die. In sharing stories from his own life, bringing new insights to old parables, and challenging his listeners to examine their own conscious and unconscious beliefs, he begins to create a new and more authentic narrative” about what we human beings are doing on this planet, and why we are here.

Authentic Living 

The entire Authentic Living series is a manifesto of the priceless gift of individuality, of both the freedom and the responsibility that comes with living life according to your own light, free from fixed concepts and ideologies given by others whether that be parents, teachers, priests, or politicians. The challenge is to take nothing for granted, leave no sacred cow unexamined. And to take the courage to step into the unknown with no idea of what is going to happen, with great creativity, sensitivity, and awareness, but with no fixed ideology.