The Razor’s Edge


Never look backwards

“You have taken the first step towards reality, now never look backwards, The Razor's Edgehowever dangerous it seems – because as questions and answers and I and you start disappearing, you will find yourself entering into a more and more unknown space. This I call ‘the razor’s edge’.” OSHO
This question and answer book tells a true story of great trust, love, and humor between Osho and those who have gathered around him again after a long separation. Fresh from their adventures and experiences as seekers alone in the marketplace, this book is full of genuine, pertinent questions and enlightened responses from Osho that will inspire each one of us to live our full potential and risk walking on the razor’s edge of life.

Entering into the Unknown – Nederlands

Het boek The Razor’s Edge is een aanmoediging om door te gaan met uit te vinden wie je echt bent. Alles in je is vals. Het valse en het echte kunnen niet samen, als een mix, bestaan. Er is geen compromis mogelijk: of The Razor's Edgeje bent vals, of je bent echt. Je persoonlijkheid is je gegeven, het is geen kwestie van dat die uit jezelf gegroeid is. Ze is zoiets als met plastic bloemen het geval is. Plastic bloemen zijn permanent, maar het echte is stromend, er is een continue verandering. Lentes komen en zij gaan weer, niets blijft hetzelfde.

Het boek The Razor’s Edge is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

OP HET SCHERPST VAN DE SNEDE

Het boek The Razor’s Edge is een aanmoediging om door te gaan met uit te vinden wie je echt bent. 
Osho betoogt: ‘Alles in je is vals. Het valse en het echte kunnen niet samen, als een mix, bestaan. Er is geen compromis mogelijk: óf je bent vals óf je bent echt.
 
Je hele persoonlijkheid is vals omdat die je gegeven is, er is geen kwestie van dat die uit jezelf gegroeid is. Het is zoiets als met plastic bloemen en je hebt ze op een rozenstruik gezet. Ze maken geen deel uit van de rozenstruik en ze krijgen geen enkele voeding van de rozenstruik, hoewel ze de mensen wel kunnen bedriegen. 
 
Plastic bloemen zijn permanent, maar het echte is stromend, er is een continue verandering. Lentes komen en zij gaan weer, niets blijft hetzelfde.’
 
‘Eén ding is vreemd, geeft Osho aan, namelijk dat het valse meer permanent is dan het echte. Het echte is bijna als een rivier, een continue verandering. Lentes komen en gaan, niets blijft hetzelfde. Maar de valse 
plastic bloem is permanent; of de lente komt of weer verdwijnt, maakt haar niets uit. Zij is niet levend, zij is dood.’
 
‘Vanwege dit vreemde aspect zijn mensen meer afgegaan op het valse, omdat het valse meer betrouwbaar is – morgen zal het precies hetzelfde zijn. Het echte is onvoorspelbaar. Een ding kan met zekerheid
gezegd worden, dat het morgen niet hetzelfde zijn zal. Het moet wel veranderd zijn, want alles wat leeft, verandert steeds.’ 
VRAAG: WAT IS ER VALS IN MIJ?
 
Op de vraag van een zoeker ‘Wat is er vals in mij’? gaat Osho vrij rigoureus in. ‘Je vraag impliceert dat er ook iets echts in je aanwezig is. Waar het ‘jij’ betreft, is alles vals. En wanneer het valse verdwijnt, zul jij ook verdwijnen. Het echte heeft geen ego, geen ik-gevoel. Het echt is puur zijn. Het is er, in zijn algehele glorie, in zijn totaal gouden magie, in zijn totaal eeuwige schoonheid. Maar het is zo uitgestrekt dat je niet kunt zeggen, ‘Dat ben ik’. Het is god, het is het bestaan, het is het echte zelf.’
 
Osho zet verder uiteen dat wie we zijn het gevolg is van opvoeding, training en discipline. Het is ons niet toegestaan om natuurlijk te zijn  omdat men geen vertrouwen in de natuur kan hebben. Bij de natuur is er geen sprake van garantie, geen zekerheid. Daarom wordt ons als kind al spoedig een masker verstrekt over ons ‘oorspronkelijke gezicht’. En het kind is zo afhankelijk, zo hulpeloos dat het bijna
onmogelijk is om hiertegen te rebelleren. Hij wordt pure imitatie; hij gaat leren waarvan men wilt dat hij het leert.
Allerlei dingen krijgt hij opgelegd die vals zijn: een valse naam, een valse identiteit en valse trots. Hij krijgt een geloof opgedrongen. En zo overdekt men het kind alsmaar met valse lagen.’
SANNYAS IS DE EERSTE STAP VAN HET VALSE IN HET ECHTE
 
Door Sannyas neem je de eerste stap van het valse naar het echte. De kunst is, zegt Osho, om nu niet meer om te kijken hoe gevaarlijk het ook lijkt. Want als vragen en antwoorden, jij en ik verdwijnen, merk je
dat je steeds meer het onbekende binnengaat. Dit noem ik ‘het scherpst van de snede’ stelt Osho vast.

Impressie van The Razor’s Edge

“Your whole personality is false because it has been given to you; it is not a growth. It is like plastic flowers – you have put them on a rosebush. They are not part of the bush and they don’t get any nourishment from the bush, although they can deceive people.

“One thing is strange, that the false is more permanent than the real. The real is almost like a river, a continuous change. Springs come and go, nothing remains the same. But the false, plastic flower is permanent; whether spring comes or goes does not matter to it. It is not alive, it is dead.”

“Because of this strangeness humanity has depended more on the false, because the false is more reliable – tomorrow also it will be the same.

“The real is unpredictable.

“One thing can be certainly said about it, that tomorrow it will not be the same. It must have changed, because everything living goes on changing.

“You are asking me, ‘What is the false in me?’ Your question implies that there is something real too. As farThe Razor's Edge as you are concerned, everything is false; and when the false disappears, you will also disappear. The real has no ego, no feeling of I-ness. The real is pure is-ness. It is there, in its all-glory, in its all-golden glamour, in its all-eternal beauty. But it is so vast that you cannot say, ‘It is me.’ It is God, it is the existence, it is reality itself.

“You are the symbol of the false. Just look at your personality – it has all come out of nurture, training, discipline, education. “You have not been allowed to be natural for the simple reason that nature cannot be relied upon. There is no guarantee about nature, there is no security, no safety. Hence every society before the child even comes to know who he is, starts forcing a false mask over his original face, giving him a name, giving him qualities…. And the child is so helpless and so dependent on you that it is almost impossible for the child to rebel. He simply becomes imitation; he starts learning whatever you want him to learn.
“You give him a false name, you give him a false identity, you give him a false pride. You teach him to be obedient; you teach him to be good, whatever is your definition of good; you teach him to be religious, whatever religion you belong to – you make him a Christian, a Hindu, a Mohammedan. And the poor child goes on being covered by layers of falsities.
“Have you ever thought if your being a Christian or a Jew or a Hindu is your choice? Has it been your discovery? Have you ever looked at why you are a Christian? Just because of the accident that you were born to two persons who were Christians.” The Razor’s Edge