The Great Secret


Talks on the Songs of Kabir

The Basic Problem is that you have No Vision

Truth surrounds you. How will you find it? Truth is there already; the basic problem is that you have no vision. The sun is alway shining but you are blind. What should a blind man seek? The sun or sight? If you have no sight, even if the sun is sitting next to you what will you do? You will not be able to see it; you will remain in darkness. Sight is needed. That sight is love. God is ever present. He is all around you. But you have lost your vision; you have lost the means of experiencing him. 

The Great Secret: Love is the Ability to Experience

Love is the ability to experience. Love is sensitivity. Love is the experience in which all your impurities are washed away and you throw open all your doors, all your gates. 

When you see the beloved in whosever comes …

Then whosoever stands at your door is no longer an enemy or a friend but a beloved and you open your door to him. When you begin to feel the whole world is yours, when you begin to see the beloved in whosever comes to your door, when you no longer see strangers or enemies, when you begin to see only friends everywhere – when this phenomenon takes place in you, know that you have found love.

NEDERLANDS: The Great Secret

Toespraken over de Songs van Kabir

Osho gebruikt tien van Kabir’s onvergelijkbare songs waarin het om ‘de geliefde’ draait- dit is de soefi-uitdrukking voor de staat van verlichting. Hoewel Kabir enkele eeuwen geleden leefde, creëert Osho een directe link met hem. Door zijn eigen muzikale manier van uitdrukken, aangeboren en natuurlijk, versterkt Osho de boodschap van Kabir en maakt deze toegankelijk en relevant voor elke hedendaagse zoeker.

Het Boek “The Great Secret” is niet gemakkelijk te vinden, mogelijk tweedehands via de Boekhandel of in de Bookshop van het Osho Resort

De Waarheid Omringt Je

De waarheid omringt je. Hoe kun je die dan vinden? De waarheid is er al; het basisprobleem is dat je geen visie hebt. De zon schijnt altijd maar je bent blind. Wat moet een blinde man zoeken? De zon of het vermogen om te zien? Als je niet kunt zien, wat kun je, zelfs als de zon naast je zit, dan doen? Je zult hem niet kunnen zien; je blijft in de duisternis. Het gezichtsvermogen is nodig. Dat vermogen is liefde. God is altijd aanwezig. Hij is overal om je heen. Maar je bent je gezichtsvermogen kwijt; je bent de middelen om hem te ervaren kwijtgeraakt.

Liefde is Sensitiviteit

Liefde is het vermogen om te ervaren. Liefde is sensitiviteit. Liefde is de ervaring waarbij al je onzuiverheden weggespoeld worden en je al je deuren open gooit, al je poorten.

The Great Secret: Liefde vinden…

Dan alleen kan het gebeuren dat “Wie er dan ook maar voor je deur staat, is niet langer een vijand of vriend, maar een geliefde en je opent je deur voor hem. Wanneer je begint te voelen dat de hele wereld van jou is, wanneer je de geliefde begint te zien in iedereen die aan je deur komt, wanneer je geen vreemden of vijanden meer ziet, wanneer je overal alleen vrienden begint te zien – wanneer dit fenomeen in jou plaatsvindt, weet je dat je liefde hebt gevonden.” Osho

Het Leven bestaat uit tegenstellingen

Osho legt uit dat het leven uit tegenstellingen bestaat, geboorte en dood, ellende en geluk, voorspoed en tegenslag, gezondheid en ziekte. Al deze hoedanigheden bewegen zich van de ene pool naar de andere. Het ene moment bevind je je aan de ene pool  en je kunt je er geen voorstelling maken van dat je aan de andere pool zult zijn. Maar later, als je terugkijkt en analyseert wat er in je leven gebeurt, zul je het volgende zien.

Alles verandert in zijn Tegendeel

Iedere staat van zijn transformeerde zich uiteindelijk in het tegendeel ervan. Geluk duurt niet lang en ellende ook niet, betoogt Osho, de ene toestand maakt voortdurend plaats voor de andere. Als je dit begrijpt, raak je niet in de war wanneer ellende je te pakken heeft want je weet dat het snel genoeg toch weer verandert.

En bij overweldigend geluk vindt het zelfde fenomeen van verandering plaats. Dit verschijnsel drukt Kabir uit in de volgende woorden: ‘What’s full empties out, What’s empty fills up’. ‘Wat vol is, wordt leeg, Wat leeg is, wordt opgevuld’ 
Osho concludeert: ‘Hieraan is geen ontsnappen mogelijk. Het is een eeuwigdurende levenswet.’

Life consists of Opposites

“Life consists of opposites. Day follows night, birth follows death, happiness follows misery, prosperity follows adversity and health follows illness. Each of these things is changing continuously, always moving from one pole to the other. Right now you are perfectly hale and hearty, but in a moment you can suddenly become ill. When you are healthy you cannot conceive that you can be taken ill suddenly, and when you are ill you are sure you will never be healthy again.

One moment you are happy and in a good mood, and the next moment you are sad. When you are happy you think how successful you are and you feel that sadness will never come; when you are overcome with sadness you wonder if you’ll ever be happy or in a good mood again and you think the sadness will never go away. But if you think about it, if you look back, if you analyze what has happened in your life you will be able to see that every state is eventually transformed into its opposite.

Everything goes on Changing

“Neither happiness nor misery lasts for long; one state is continuously giving way to another. If you understand this clearly you will not be disturbed when misery overtakes you, because you know that in a little while things will change. Nor will you become so excited when you are happy that you will forget everything else and view happiness as a permanent feature of your life. You will know that in a short while everything will change again. Kabir expresses this phenomenon in these words:
What’s full empties out, What’s empty fills up
“There is no escaping this. It is an eternal law of life.”. Osho