RANDOM THOUGHTS


a collection of 225 notes, written by Osho

Random Thoughts

Random Thoughts does not contain thoughts, but impromptu self-expressions of truth, arising in a consciousness steeped in utter silence. So that they are not lost to the seekers of truth, Osho wrote them down as they happened, and now those short pieces make up this exquisite collection. 

FRAGMENT FROM RANDOM THOUGHTS
“Man is a journey – a journey into the unknown. Nietzsche has said: ‘Man’s greatness is that he is a bridge, not the end.’ I also say the same.” Random Thoughts, Osho

Random Thoughts

Masters do not speak the Truth…

“Osho has said that masters do not speak about truth. Even if they want to, they cannot; it is impossible – truth cannot be told. They cannot speak about truth, but they can call forth the truth that is fast asleep in each of us. They can provoke it, they can challenge it.

Where are you going?

Perhaps Osho’s words in this small book will create that context for you, and enable you to explore what can be awakened: ”Where are you going? What you are searching for is not far away, it is nearby. And if you travel to find what is near, you will not come close to it but will go further away. Stop and see! To search for what is near, it is enough to just stop and see”.

I remember a Dream about a Ladder

“Where does all the running after wealth, fame, knowledge, and spirituality take us to? Where does the running take us? Where does our ambitious running mind take us to? When I think of this, I remember a dream… “I have never forgotten this dream. When I used to dream, I saw this not once, but again and again. In the dream, there was a ladder. The top of the ladder was disappearing far into the clouds. It seemed as if the ladder would lead right to the sky. And, in a great desire to reach the sky, I would start climbing. Even to go beyond a single step was very difficult: breathing took so much effort, and my forehead was dripping with sweat. But because of the desire to reach the sky, I kept climbing. Slowly, slowly breathing got harder and harder, and the heart was almost giving up. But then I realized that I was not climbing alone: my ladder was not the only one. There were so many other ladders just like mine, and so many people climbing those ladders.

Fragment from Random Thoughts

164. How can I speak when the mountains are silent?
How can I speak when the sky is silent? How can I speak when existence is silent? And yet I speak so that you can hear their silence. I speak so that when I am silent you may understand. An artist uses the white background to to let the black lines stand out. I am doing the same. I am speaking so that you can understand silence. Words are meaningful if they are indicators of the wordless. Sound is meaningful if it leads to silence. And life is meaningful if it prepares us for the great death that is the door to the divine.

The book “Random Thoughts” of Osho can be ordered by internet.

Random Thoughts Nederlands

Het boek Random Thoughts gaat niet over gedachten. Het bevat spontane zelf-expressies van de waarheid die ontstaan zijn in een bewustzijn dat tot volkomen stilte gekomen is. Om ze niet verloren te laten gaan voor de zoekers naar waarheid, schreef Osho ze op terwijl ze plaats vonden, en nu vormen die korte stukjes deze prachtige collectie.

Meesters kunnen de waarheid niet uitspreken

Osho heeft gezegd dat meesters niet de waarheid spreken. Zelfs als ze willen, kunnen ze dat niet; het is onmogelijk – de waarheid kan niet worden verteld. Ze kunnen niet over de waarheid spreken, maar ze kunnen de waarheid oproepen die zich, diep in slaap, in ieder van ons bevindt. Ze kunnen ertoe prikkelen, ze kunnen haar uitdagen. Misschien zullen de woorden van Osho in dit kleine boek die context voor je creëren en je in staat stelt te onderzoeken wat er kan ontwaken: “Waar ga je heen? Wat je zoekt is niet ver weg, het is dichtbij. En als je reist om te vinden wat in de buurt is, komt je er niet in de buurt, maar ga je verder weg. Stop en kijk! Om te zoeken naar wat in de buurt is, is het voldoende om gewoon te stoppen en te kijken.”

Wat brengt het Rennen naar Rijkdom ons?

“Waar brengt al het rennen naar rijkdom, roem, kennis en spiritualiteit ons naartoe? Waar brengt het rennen ons naartoe? Waar brengt onze ambitieus rennende mind ons naartoe?” “Als ik hieraan denk, herinner ik me een droom …

Deze droom ben ik nooit vergeten

Ik ben deze droom nooit vergeten. Toen ik droomde, zag ik dit niet één keer, maar steeds opnieuw. In de droom was een ladder. De top van de ladder verdween ver in de wolken. Het leek alsof de ladder recht naar de hemel zou leiden. En in een groot verlangen om de hemel te bereiken, moest ik beginnen te klimmen. Zelfs een stap verder gaan was heel moeilijk: ademhalen kostte zoveel moeite, en mijn voorhoofd droop van het zweet. Maar vanwege de wens om de hemel te bereiken, bleef ik klimmen. Langzamerhand werd het ademhalen steeds moeilijker en zwaarder en het hart gaf het bijna op. Maar toen besefte ik dat ik niet alleen aan het klimmen was: mijn ladder was niet de enige, er waren zoveel andere ladders net als de mijne, en zoveel mensen die ladders aan het beklimmen waren.

Hoe kan ik Spreken…

“Hoe kan ik spreken wanneer de bergen stil zijn? Hoe kan ik spreken wanneer de hemel stil is? Hoe kan ik spreken wanneer het bestaan stil is? En toch spreek ik zodat je hun stilte kunt horen. Ik spreek zodat je wanneer ik stil ben, het kunt begrijpen. Een kunstenaar gebruikt de witte achtergrond om de zwarte lijnen op te laten vallen. Ik doe hetzelfde. Ik spreek zo dat je stilte kunt begrijpen. Woorden zijn betekenisvol als ze naar het woordloze verwijzen. Klank is van betekenis als zij naar stilte leidt. En het leven is betekenisvol als het ons voorbereidt op de grootse dood die de deur vormt naar het goddelijke.’